Algemene voorwaarden

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop verbintenissen, op verkoopverrichtingen , op alle andere overeenkomsten die door de Philippe De Greef bvba/PDG Printing Solutions worden gesloten zoals bijvoorbeeld verhuring, montering zonder dat deze opsomming limitatief is en op alle diensten verzekerd door de Philippe De Greef bvba / PDG Printing Solutions.

Art 1:De Machines , hun toebehoren, evenals de nog niet door de klant verbruikte benodigdheden, zullen eigendom blijvenvan dePhilippe De GreefBVBA/ PDG Printing Solutions tot de overeengekomen verkoopsprijs, meer eventuele verwijlsinteresten en verhogingsbedingen, volledig betaald zijn.

Tot op dat ogenblik moet de klant er voor zorgen dat ze in goede staat bewaard blijven en mag hij ze niet verkopen, uitlenen, in pand geven, verhuren, verplaatsen of er op welke wijze ook over beschikken, er geen enkele verandering aan uit te voeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Philippe De Greef bvba / PDG Printing Solutions.

In geval van wederverkoop aan een derde of inbeslagneming moet de klant de derde op de hoogte brengen ofwel de deurwaarder die belast is met de uitvoering van de verbintenis die met Philippe De Greef bvba/ PDG ¨Printing Solutions aangegaan werden, en deze laatste ervan verwittigen binnen de 24 u.

In geval van demonstratie-levering door de Philippe De Greef bvba /PDG Printing Solutions , moet deklant het demonstratiemateriaal als goede huisvader gebruiken. Hij moet meer bepaald, zonder dat een limitatieve opsomming betreft :

A.Alle nodige schikkingen treffen om het materiaal op de normale wijze te gebruiken en het steeds in goede bedrijfstaat te handhaven ( Tafel of kast voorzien om het toestel op te plaatsen): en

B.Geen andere verbruiksproducten gebruiken dan die door de Philippe De Greefbvba zullen worden geleverd met uitzondering van papier: en

C.Het demonstratiemateriaal niet verplaatsen.

Art 2 :Ingeval van demonstratie-levering zal de duur van de demonstratie maximaal 7 werkdagen bedragen en zal de afhaling ervan door de Philippe De Greef bvba /PDG Printing Solutions op de negende werkdag gebeuren.

Art 3: De thuislevering van de goederen gebeurd op de benedenverdieping van het gebouw en uitsluitend tot in de vestibule. Voor elke verdere behandeling en verplaatsing, die zonder voorafgaand schriftelijk akkoord door het personeel Philippe De Greef bvba / PDG Printing Solutions uitgevoerd word , is deze vennootschap niet in het minst verantwoordelijk.

Art 4:De onvoorwaardelijke in ontvangstneming van de goederen door de geadresseerde, sluit elke klacht uit. De eventuele bezwaren moeten binnen de 8 dagen na levering gemaakt wordenen binnen de daaropvolgende vijf dagen door een schriftelijke bevestiging gevolgd worden.

Art 5:De Prijzen zijn franco. Deelname in de administratiekosten van elke bestelling : 20€ . De facturen moeten contant betaald worden , behalve in het geval van afwijkende overeenkomst van de Philippe De Greef bvba/PDG Printing Solutions. Elk bedrag dat op vervaldag niet voldaan is , zal rechtmatig en zonder dat er een verwittiging vereist word, een interest van 12% per jaar opbrengen.

Art 6 ;Bij gebrek aan gehele of gedeeltelijke betaling van onze facturen op de vervaldag , zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het nietvereffende saldo met een min van 50€ onverminderd de verwijlrente voorzien in in artikel 5van de onderhavige algemene voorwaarden. Het voorgaande geldt eveneens onverminderd het exclusieve recht in hoofde van de Philippe De Greef bvba/ PDG Printing Solutions om voormelde vergoeding te verminderen.

Art 7: De gebruikte apparaten of machines die bij de verkoopovereenkomst overgenomen worden, zullen niet aan de klant terugbezorgd worden ingeval van contractbreuk; hun tegenwaarde zal afgetrokken worden van het bedrag van de vergoeding ,diekrachtens Art. 6 aan de Philippe De Greef bvba/PDG Printing Solutions verplicht is.

Art 8:De overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij geschillen .

..